Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie"

W oparciu o paragraf 22 ust.2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie" zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 14 czerwca 2012 r. /czwartek/ o godz.15:00 ( I termin) lub o godz. 15:30 (II termin) w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Dokonanie wyboru Prezydium obrad oraz Komisji Skrutacyjnej, która w trakcie zebrania przekształci się w Komisję Uchwał i Wniosków.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie" za 2011 r.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2011r. oraz podjęcie decyzji w sprawie ujemnego wyniku finansowego Stowarzyszenia .
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi .
 7. Ustalenie składek członkowskich na rok akademicki 2012/2013r.
 8. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2012 r .
 9. Uchwalenie planu działania Stowarzyszenia na 2012r.
 10. Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

W programie przewidujemy również serwis kawowy .

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi o niezawodne przybycie na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Cykl spotkań w ramach sekcji ekonomicznej

Dnia 19-01-2012 (czwartek) - godz. 15.30 ZS nr1 w Kłodawie (szkoła przy kościele) rozpocznie się cykl spotkań w ramach sekcji ekonomicznej, którą poprowadzi mgr Marcin Kowalczyk. Serdecznie zapraszam osoby zdeklarowane podczas pierwszego spotkania oraz słuchaczy, którzy chcą dołączyć do tej sekcji.

Z pozdrowieniami
Wiesława Wojciechowska

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2011/2012

Z a p r o s z e n i e

univZarząd Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie" serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia oraz sympatyków UTW na inaugurację roku akademickiego 2011/2012 w dniu 10.10.2011r. o godz. 14:00 /poniedziałek/ w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

Wykład inauguracyjny "Norwid i romantyzm polski" wygłosi kłodawiak - dr Maciej Junkiert.

Prezes
/-/ Wiesława Wojciechowska

Wizyta studyjna przedstawiająca praktyczne aspekty działania podmiotów ekonomii społecznej

Poznań – Piła - Kołobrzeg – Szczecin - Poznań
12-14 grudnia 2011 r

Członkowie Zarządu UTW w dniach  12-14 grudnia 2011 r razem z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz podmiotów ekonomii społecznej, samorządów oraz lokalnego biznesu wzięli udział w trzydniowej wizycie studyjnej przedstawiającej praktyczne aspekty działania podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach wizyty odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej w Pile, Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Kołobrzegu, Studio Doozo - Pierwszą Spółdzielnię Socjalną w Szczecinie oraz Inkubator Przedsiębiorczości w Policach. W miejscach tych odbyły się spotkania merytoryczne obejmujące prelekcje gospodarzy oraz dyskusje moderowaną przez opiekuna merytorycznego wizyty. Organizacją oraz opieką merytoryczną całej wizyty zajmowali się specjaliści z redakcji "Funduszy Europejskich".

 • 2011_12_13 10_44_04

Projekt "Babcia w szpilkach a nie w kapciach - aktywność, tradycja, integracja"

Dla członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Kłodawie rok akademicki 2010-2011 jest okresem szerokiego promowania swojej działalności, realizowanego drogą aktywizacji społecznej, integracji mieszkańców, edukacji – nie tylko w Kłodawie, lecz także na terenie zrzeszonych w SOLNEJ DOLINIE gmin Chodów i Przedecz..

Działania te odbywają się w ramach projektu „Babcia w szpilkach, a nie w kapciach aktywność, tradycja, integracja”, na realizację którego pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie” zawarta została UMOWA PRZYZNANIA POMOCY nr 00558-6930-UM1540734/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej: Projekt "Babcia w szpilkach a nie w kapciach - aktywność, tradycja, integracja"