Uchwała Zarządu Nr 16/XII/2008

Uchwała Zarządu  Nr 16/XII/2008

 

z dnia 10 grudnia 2008r.

 

w sprawie : zasad regulowania należności za udział w sekcjach .

 

Zarząd Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie z siedzibą w Dębinie" jednogłośnie podjął uchwałę określającą zasady regulowania należności za udział w sekcjach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłodawie z siedzibą w Dębinie.

Regulowanie należności odbywać się będzie według następujących zasad:

  1. Odpłatność za udział w sekcji należy uiścić z góry za cały miesiąc do 10–tego każdego miesiąca.
  2. Wynagrodzenie wykładowcy za 1 godzinę lekcyjną to 30 zł podzielone przez ilość uczestników.
  3. W przypadku gdy grupa na takim samym poziomie zaawansowania odbywa zajęcia w dwóch terminach – odpłatność za 1 godzinę lekcyjną to 2 x 30 zł podzielone przez ilość uczestników całej grupy.
  4. Rezygnacja z udziału w sekcji powinna nastąpić w formie pisemnej na ręce Zarządu, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.
  5. W zajęciach sekcji mogą brać udział tylko członkowie UTW mający opłacone wszystkie składki – nie ma wolnych słuchaczy.
  6. Osobami odpowiedzialnymi za realizowanie powyższych ustaleń są Przewodniczący Sekcji.

Głosowanie przeprowadzono w sposób jawny.

 

 

                Prezes                                                                                           Sekretarz

 /-/Wiesława Wojciechowska                                                               /-/ Marianna Tomczyk